1- دستگاه اختراعي داراي صفحه ي تنظيم براي كنترل ميزان بار  برداري از سطح فرش ميباشد.

2- دستگاه سبك،  قابل حمل و نقل يعني سيار است و مي  توان به راحتي دستگاه را به محل دلخواه منتقل كرد.

3- دستگاه اختراعي داراي سرعت بيشتر نسبت به دستگاه سنتي است.

4- دستگاه طوري طراحي شده تا كليه پرزهاي بريده شده توس ط دستگاه مكنده به درون مخزن  هدايت شود و آلودگي محيط كار به حداقل رسيده تا پرداخت كار دچار مشكل ريوي و تنفسي نگردد.

11111

بالا

Template Design:Dima Group