اين دار به گونه اي طراحي شده تا  با ساختار فيزيكي بدن متناسب بوده و بافنده در حين بافت  دچار مشكلات جسمي نگردد.  اين  دار از نوع گردان بوده،  در مصرف چله صرفه جويي ميشود  و محل قرار گرفتن بافنده ثابت ميباشد . همچنين نياز به پايين كشي نداشته و به علت دقيق و يكسان بودن اجزاء دار، انبار داري آن آسان ميباشد ، و نيز بافنده روي صندلي گردان ن شسته  و در ارتفاع قرار نميگيرد.

54000

مزاياي دارهاي جديد:

1- دستگاه اختراعي جديد به گونه  اي طراحي شده كه با ساختار فيزيكي بدن سازگار مي باشد .

2- فرش با كيفيت بهتري توليد ميشود.

3-   نشستن بافنده روي صندلي هنگام بافت قالي موجب تسلط كامل و عدم خستگي زودرس مي گردد.

4-  بافنده هيچگاه در ارتفاع قرار نميگيرد و امكان سقوط وجود ندارد.

5-  به علت گردان بودن دار نيازي به پائين كشي كه باعث آسيب ديدن قالي توليد شده ميگردد نيست.

6- دار فوق موجب صرفه جويي در مصرف چله ميگردد.

 

بالا

Template Design:Dima Group